2535

:

ประวัติคณะ

งานวิจัยเรื่องการเปรียบเทียบสรรพนามภาษามูเซอเฌเลและภาษาไทย (ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร) โดย รศ. ดร. ปิยะณัฐ สุคนธมาน ภาควิชาภาษาตะวันตก

ชาวมูเซอเฌเลทางภาคเหนือของไทย
ที่มา : https://www.facebook.com/LahuShehlehMinistriesFoundation