จัดตั้งศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรขึ้นใน พ.ศ. 2535 มีที่มาจาก เมื่อ พ.ศ. 2532 คณะกรรมการมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ได้ประชุมหารือเรื่องการจัดกิจกรรมพิเศษ เพื่อเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสที่องค์อุปถัมภ์มูลนิธิฯ จะเจริญพระชนมายุครบ 3 รอบ ในปี พ.ศ. 2534 ครั้งนั้น ผศ. ดร. อุไรศรี วรศะริน คุณหญิง ไขศรี ศรีอรุณ และอาจารย์อัญชนา จิตสุทธิญาณ อาจารย์ในคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร รวมถึงอาจารย์สมศักดิ์ วิราพร จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นส่วนหนึ่งในผู้ริเริ่มแนวคิดในการจัดตั้ง “ศูนย์ข้อมูลเอกสารศิลปะและมานุษยวิทยา” จนได้รับการอนุมัติจัดตั้งเป็นศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร และเปิดอย่างเป็นทางการใน พ.ศ. 2542

วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2542 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเปิดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร อย่างเป็นทางการ
ที่มา : ข่าว มศก. 12, 105 ( มิถุนายน 2534 :1, 2); ข่าว มศก. ปีที่ 21 ฉบับที่ 200 เดือนมีนาคม 2542 หน้า 1, 20; ฉบับที่ 201 เดือน เมษายน 2542 หน้า 2.
วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2542 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเปิดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร อย่างเป็นทางการ
ที่มา : ข่าว มศก. 12, 105 ( มิถุนายน 2534 :1, 2); ข่าว มศก. ปีที่ 21 ฉบับที่ 200 เดือนมีนาคม 2542 หน้า 1, 20; ฉบับที่ 201 เดือน เมษายน 2542 หน้า 2.