แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก

หลุมขุดค้นที่วัดโพธิ์ศรีใน แหล่งมรดกโลกบ้านเชียง จ. อุดรธานี
ที่มา : http://www.sac.or.th/databases/archaeology/archaeology/วัดโพธิ์ศรีใน