2537

:

ประวัติคณะ

เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนาคณะโบราณคดี 40 ปี คณะโบราณคดี ได้จัดงาน “คืนสู่เหย้า 4 ทศวรรษ โบราณคดี” ขึ้น โดยเป็นโครงการระยะยาวตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2537 ถึงพฤษภาคม 2538 ประกอบด้วยการสัมมนาทางวิชาการทางโบราณคดี การจัดนิทรรศการเคลื่อนที่ของชมรมอนุรักษ์ศิลปะ โบราณคดี และวัฒนธรรมพื้นบ้าน ร่วมกับคณะกรรมการนักศึกษาคณะโบราณคดี และการจัดทัศนศึกษาไปยังสถานที่ต่างๆ โดยมีงาน “คืนสู่เหย้าในวันที่ 25 มิถุนายน 2537”

วารสารโบราณคดี ฉบับพิเศษ ครบรอบ 40 ปี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 21 มิถุนายน พ.ศ. 2537