2538

:

ประวัติคณะ

โครงการศิลปะลาวในประเทศไทย ระยะที่ 1 รายงานสำรวจศิลปะลาวในประเทศไทย โดย ศ. ดร. สันติ เล็กสุขุม ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ

พระธาตุศรีสองรักษ์ อ. ด่านซ้าย จ. เลย ในรายงานสำรวจศิลปะลาวในประเทศไทย โครงการศิลปะลาวในประเทศไทย ปีที่ 1 สำรวจเก็บข้อมูล มีนาคม 2535-ตุลาคม 2536 โดย สันติ เล็กสุขุม
จิตรกรรมฝาผนังสิม วัดหนองยาง อ. บรบือ จ. มหาสารคาม ในรายงานสำรวจศิลปะลาวในประเทศไทย โครงการศิลปะลาวในประเทศไทย ปีที่ 1 สำรวจเก็บข้อมูล มีนาคม 2535-ตุลาคม 2536 โดย สันติ เล็กสุขุม