2538

:

กิจกรรมนักศึกษา

จัด โครงการอบรมเยาวชน “รำลึกบรรพบุรุษ” ดำเนินการโดย ชมรมอนุรักษ์ศิลปะ โบราณคดี และวัฒนธรรมพื้นบ้าน มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งมีหัวหน้าโครงการและสมาชิกส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาจากคณะโบราณคดี โดยครั้งแรกเป็นการเข้าไปจัดพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นที่ชัยบาดาล จ.ลพบุรี ให้กับท้องถิ่น และโดยมีจุดประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้แก่นักเรียนในระดับมัธยมศึกษา เป็นจุดเริ่มต้นของค่ายรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น

เอกสารการอบรมเยาวชน “รำลึกบรรพบุรุษ” จัดขึ้นระหว่าง 16-19 ตุลาคม 2538 ที่ อ. ชัยบาดาล จ. ลพบุรี โดยชมรมอนุรักษ์ฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร
เสื้อสมาชิกโครงการอบรมเยาวชน “รำลึกบรรพบุรุษ” ที่ อ. ชัยบาดาล จ. ลพบุรี 16-19 ตุลาคม 2538
เสื้อสมาชิกโครงการอบรมเยาวชน “รำลึกบรรพบุรุษ” ที่ อ. ชัยบาดาล จ. ลพบุรี 16-19 ตุลาคม 2538