2539

:

ประวัติคณะ

ก่อตั้งศูนย์สันสกฤตศึกษา ที่สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน เป็นหน่วยงานที่พัฒนามาจากโครงการของภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี เพื่อสนับสนุนการศึกษาด้านภาษาสันสกฤต โดยดำเนินการภายใต้มหาวิทยาลัยศิลปากร ต่อมาได้โอนย้ายมาเป็นหน่วยงานในกำกับของคณะโบราณคดี เมื่อปี 2549

ศูนย์สันสกฤตศึกษา ที่สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน
ที่มา : 55 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2542