2539

:

ประวัติคณะ

คณะโบราณคดีได้เปิดวิชาโทในระดับปริญญาตรีขึ้นอีก 2 สาขาวิชา คือ วิชาโทพิพิธภัณฑสถานศึกษา และ วิชาโทมัคคุเทศก์

การเรียนนอกห้องเรียนของนักศึกษาวิชาโทพิพิธภัณฑสถานศึกษาที่บ้านเก่าเล่าเรื่อง ชุมชนเจริญไชย เมื่อ พ.ศ. 2558