2539

:

ประวัติคณะ

ผลงานวิจัย ปรางค์และลายปูนปั้นประดับ วัดจุฬามณี พิษณุโลก โดย ศ. ดร. สันติ เล็กสุขุม ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ

หนังสือ ปรางค์และลายปูนปั้นประดับ วัดจุฬามณี พิษณุโลก ของ ศ. ดร. สันติ เล็กสุขุม จัดพิมพ์โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2539