2539

:

ประวัติคณะ

รายงานการวิจัยเรื่อง จิตรกรรมและวรรณกรรมแนวเซอร์เรียลิสต์ในประเทศไทย พ.. 2507-2527 โดย รศ. ดร. สดชื่น ชัยประสาธน์ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะโบราณคดี ได้รับทุนวิจัยจากสภาวิจัยแห่งชาติและสยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดพิมพ์เผยแพร่เมื่อปี พ.ศ. 2539 ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อปี พ.ศ. 2537

หนังสือ จิตรกรรมและวรรณกรรมแนวเซอร์เรียลิสต์ในประเทศไทย พ.ศ. 2507-2527 โดย รศ. ดร. สดชื่น ชัยประสาธน์ จัดพิมพ์เผยแพร่เมื่อปี พ.ศ. 2539