2539

:

กิจกรรมนักศึกษา

พิธีบวงสรวงเจ้านายวังท่าพระ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ขณะดำรงพระยศเป็นพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ เคยประทับ ณ วังท่าพระ ระหว่าง พ.ศ. 2352-2367
ที่มา : ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร. วังท่าพระ : ศูนย์กลางของช่างสิปป์หมู่ 200 ปี. กรุงเทพฯ : ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศิลปกร, 2554
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนราชสีหวิกรม (พระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าชุมสาย) ประทับวังท่าพระ ระหว่าง พ.ศ. 2378-2411
ที่มา : ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร. วังท่าพระ : ศูนย์กลางของช่างสิปป์หมู่ 200 ปี. กรุงเทพฯ : ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศิลปกร, 2554
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นอดุลยลักษณสมบัติ ประทับวังท่าพระ ระหว่าง พ.ศ. 2411-2416
ที่มา : ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร. วังท่าพระ : ศูนย์กลางของช่างสิปป์หมู่ 200 ปี. กรุงเทพฯ : ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศิลปกร, 2554
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ประทับวังท่าพระ ระหว่าง พ.ศ. 2426-2490
ที่มา : ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร. วังท่าพระ : ศูนย์กลางของช่างสิปป์หมู่ 200 ปี. กรุงเทพฯ : ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศิลปกร, 2554