2540

:

ประวัติคณะ

ในปี พ.ศ. 2540 ได้เกิดปรัชญาประจำคณะโบราณคดีขึ้น ซึ่งปรัชญานี้ถือเป็นจุดมุ่งหมายสำคัญของคณะ จากการที่ ผศ. พิบูล ศุภกิจวิเลขการ คณบดีคณะโบราณคดีในช่วงนั้นได้เปิดให้มีการประกวดปรัชญาของคณะโบราณคดี โดย รศ. ดร. พรพิมล เสนะวงศ์ เป็นผู้ชนะการประกวด จนได้ปรัชญาประจำคณะว่า