2540

:

กิจกรรมนักศึกษา

โครงการรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น หรือ ที่เรียกว่า ค่ายรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น หรือ ค่ายรักษ์ เป็นการดำเนินการของ ชมรมอนุรักษ์ศิลปะ, โบราณคดี และวัฒนธรรมพื้นบ้าน โดยมีหัวหน้าโครงการเป็นนักศึกษาคณะโบราณคดีและเป็นสมาชิกค่ายส่วนใหญ่ มีอาจารย์ประสพชัย แสงประภา และอาจารย์อัญชนา จิตสุทธิญาณ คณะโบราณคดี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ เพื่ออบรมเผยแพร่ความรู้ปลูกฝังสำนึกความสำคัญของมรดกวัฒนธรรมแก่เยาวชนในท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมความเข้าใจอย่างถูกต้องทางศิลปะ ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี

เอกสารประกอบการอบรมค่ายรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น จัดขึ้นที่ จ.สุรินทร์ ระหว่างวันที่ 15-19 ตุลาคม พ.ศ. 2540