มหาวิทยาลัยศิลปากรขยายเขตการศึกษาไปจัดตั้งวิทยาเขตแห่งใหม่ที่จังหวัดเพชรบุรี เพื่อกระจายการศึกษาระดับอุดมศึกษาไปสู่ภูมิภาค เป็นวิทยาเขตแห่งที่ 3 โดยใช้ชื่อว่า “วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี”

การก่อสร้าง "มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี" ในปี 2542 ( ภาพจาก หนังสือ 10 ปี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร )
ที่มา : https://www.facebook.com/SUoldphotos