2541

:

ประวัติคณะ

จุดเริ่มต้นของ "โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย" ที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน เป็นโครงการที่พัฒนาต่อเนื่องมาจาก "โครงการจัดทำสำเนาจารึกดิจิตอลจากสำเนาจารึกกระดาษสา" ซึ่งดำเนินการตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2541-2545 อันเป็นความร่วมมือกันระหว่างภาควิชาภาษาตะวันออก มหาวิทยาลัยศิลปากร โดย อาจารย์อัญชนา จิตสุทธิญาณ และ ผศ. กรรณิการ์ วิมลเกษม กับ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร มหาวิทยาลัยศิลปากร (ขณะนั้น) โดย ศ. คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ (อดีตผู้อำนวยการฯ) เมื่อโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จ ในปี พ.ศ. 2545 จึงได้เริ่ม "โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย ระยะทดลอง" ซึ่งได้จัดทำข้อมูลเท่าที่มีตามสำเนาจารึกดิจิตอล ด้วยระบบการนำเสนอแบบจำแนกจารึกออกเป็นกลุ่มๆ ตามภูมิภาคและจังหวัดที่พบจารึก ต่อมาในปี พ.ศ. 2546 ดร. ปริตตา เฉลิมเผ่า กออนันตกูล (ผู้อำนวยการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ในขณะนั้น) มีดำริที่จะปรับปรุงระบบการสืบค้นข้อมูลให้ทันสมัย และเพิ่มเติมข้อมูลของจารึกแต่ละหลักให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น จึงเกิดเป็นความร่วมมือกันระหว่าง ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, ฝ่ายวิจัยและพัฒนา สาขาคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง ศูนย์เทคโนโลยี อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) และสำนักวิจัยและสนับสนุนการวิจัย ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) จนสำเร็จเป็นฐานข้อมูลที่เปิดให้บริการในปัจจุบัน

หน้าเว็บฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) http://www.sac.or.th/databases/inscriptions/