2541

:

ประวัติคณะ

ศ.เกียรติคุณ ดร. อุไรศรี วรศะริน ภาควิชาภาษาตะวันออก เป็นผู้จัดทำโครงการและวิทยากรนำชมวังหน้าและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร โดยไม่คิดค่าบริการ โครงการนี้ได้รับรางวัล “รายการท่องเที่ยวดีเด่น” ประจำปี 2541 จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ส่วนจัดแสดงเครื่องประกอบพระบรมศพในพระราชพิธี พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร