2541

:

ประวัติคณะ

หนังสือ เจดีย์ราย “ทรงปราสาทยอด” วัดราชบูรณะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดย ศ. ดร. สันติ เล็กสุขุม ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเยี่ยม สภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2543

หนังสือ เจดีย์ราย “ทรงปราสาทยอด” วัดราชบูรณะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดย ศ. ดร. สันติ เล็กสุขุม จัดพิมพ์เมื่อ พ.ศ. 2541