2541

:

ประวัติคณะ

หนังสือประกอบการสอน ประวัติการตกแต่งภายในแบบตะวันตก ดร. จิตติมา อมรพิเชษฐ์กูล ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ

โซฟา “Marshmallow” ผลงานออกแบบของ George Nelson เมื่อปี 1956