2542

:

ประวัติคณะ

คณะโบราณคดีเปิดสอนวิชาโทภาษาฮินดี

คุณทิวากร ภัฏฏ บรรณาธิการวารสารภาษาฮินดี "อาธารศิลา" ให้เกียรติมาบรรยายแก่นักศึกษาวิชาโทภาษาฮินดี คณะโบราณคดี ม.ศิลปากร
ที่มา : https://www.facebook.com/KittipongBoonkerd