2542

:

ประวัติคณะ

หนังสือ ศิลปะอยุธยา : งานช่างหลวงแห่งแผ่นดิน โดย ศ. ดร. สันติ เล็กสุขุม ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ

หนังสือ ศิลปะอยุธยา : งานช่างหลวงแห่งแผ่นดิน โดย ศ. ดร. สันติ เล็กสุขุม จัดพิมพ์เมื่อ พ.ศ. 2542