2542

:

กิจกรรมนักศึกษา

โครงการ “สนทนาวันศุกร์ เริ่มขึ้นราวปี พ.ศ. 2542 จัดขึ้นโดยคณะกรรมการนักศึกษาคณะโบราณคดี เป็นโครงการที่จัดให้มีการเสวนาวิชาการในหัวข้อที่น่าสนใจต่างๆ ในเกือบทุกวันศุกร์ของแต่ละสัปดาห์

บรรยากาศการสนทนาวันศุกร์ ในยุคแรกๆ จัดที่ห้อง 413 มีโลโก้ของโครงการเป็นรูปหน้ากาล
ที่มา : รายงานประจำปี มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2543 (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2543