2543

:

ประวัติคณะ

หนังสือ พุทธปฏิมาฝ่ายมหายาน โดย รศ. ดร. ผาสุข อินทราวุธ ภาควิชาโบราณคดี พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. 2543

หนังสือ พุทธปฏิมาฝ่ายมหายาน โดย รศ. ดร. ผาสุข อินทราวุธ ภาควิชาโบราณคดี พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. 2543