2543

:

ประวัติคณะ

ศ. ปรานี วงษ์เทศ ภาควิชามานุษยวิทยา

เรียบเรียงเอกสารที่เป็นประโยขน์ในการสร้างความเข้าใจถึงวัฒนธรรมของผู้คนในดินแดนแถบนี้ตั้งแต่อดีตที่สืบมาถึงปัจจุบัน เพื่อใช้ประกอบการสอนวิชา ชาติพันธุ์วิทยาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บนผืนแผ่นดินใหญ่ (Ethnology of Mainland Southeast Asia) จัดพิมพ์เป็นหนังสือในชื่อ สังคมและวัฒนธรรมในอุษาคเนย์

หนังสือ สังคมและวัฒนธรรมในอุษาคเนย์ ของ ศ. ปรานี วงษ์เทศ จัดพิมพ์โดย บริษัทศิลปวัฒนธรรม จำกัด พ.ศ. 2543