2543

:

กิจกรรมนักศึกษา

ออก จดหมายข่าวโบราณคดี ฉบับที่ 1 มิถุนายน-กรกฎาคม 2543 เพื่อเผยแพร่ข่าวสารด้านโบราณคดี ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะต่างๆ รวมถึงความรู้ใหม่ๆที่เกิดขึ้นในวงการโบราณคดีและสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และเป็นชุมทางวิชาการให้มีการถกเถียง วิเคราะห์เรื่องราวความรู้ทางวิชาการในมุมมองต่างๆเพื่อให้เกิดมิติทางโบราณคดี

“...บทความต่างๆที่นำมาตีพิมพ์ในฉบับแรกนี้ ล้วนแต่เป็นข้อกังขาและชวนสงสัย ให้กับบุคคลโดยทั่วไปให้เกิดการตั้งคำถามขึ้นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นอย่างนี้จริงหรือ และทำไมจึงเป็นเช่นนั้น?

การวิเคราะห์วิจารณ์เป็นกระบวนการสำคัญที่จะผลักดันให้เกิดความคิดใหม่ๆ เป็นพลังขับเคลื่อนให้คนในสังคมได้คิดพิจารณาและค้นคว้าอยู่เสมอ ผิดหรือถูกอย่างไรนั้นไม่สำคัญเท่ากับกระแสหรือความตื่นตัวต่อปัญหาต่างๆที่ได้ถูกหยิบยกขึ้นมาพูด

จดหมายข่าวฉบับนี้ถือกำเนิดขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ใครก็ตามที่มีประเด็นที่น่าสนใจและอยากจะพูด ได้มีโอกาสสื่อออกไปในวงกว้าง เพื่อให้เกิดการปะทะสังสรรค์ หรือต่อยอดทางความคิด เป็นการวิพากษ์วิจารณ์ในทางสร้างสรรค์อย่างแท้จริง...”

(ส่วนหนึ่งของบทบรรณาธิการ จดหมายข่าวโบราณคดี ฉบับที่ 1 มิ..- .. 2543)

โบราณวัตถุเขมรส่วนหนึ่งที่กรมศุลกากร ได้ตรวจยึดจากผู้ลักลอบนำเข้ามาจากประเทศสิงคโปร์ ตั้งแต่ปี 2543 บริเวณท่าเรือ จ. สมุทรปราการ ที่กล่าวถึงในบทความเรื่อง “จากทับหลังนารายณ์บรรทมสินธุ์: ถึงการลักลอบค้าโบราณวัตถุข้ามชาติ” โดย รัศมี ชูทรงเดช ใน จดหมายข่าวโบราณคดี ฉบับที่ 1 มิ.ย.- ก.ค. 2543
ที่มา : http://www.oknation.net/blog/mindhand/2009/04/12/entry-1