มหาวิทยาลัยศิลปากรมีมติเห็นชอบให้ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรปรับเปลี่ยนสถานะเป็นองค์การมหาชน เพื่อให้ดำเนินงานได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)