2544

:

ประวัติคณะ

จัดตั้งห้องสมุด ศาสตราจารย์ หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล ที่หอสมุดกลาง วังท่าพระ เนื่องจากท่านอาจารย์ มีพระประสงค์จะมอบหนังสือ เอกสาร และสิ่งพิมพ์ต่างๆ ที่ท่านทรงใช้ศึกษาค้นคว้าและสะสมไว้รวมทั้งสไลด์ที่ทรงใช้ประกอบการสอนให้แก่มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อให้คณาจารย์และนักศึกษาใช้ประโยชน์สำหรับการศึกษาค้นคว้าทางด้านประวัติศาสตร์ศิลปะและโบราณคดีสืบไป

ห้องสมุดศาสตราจารย์ หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล ตั้งอยู่ภายในหอสมุดสาขา วังท่าพระ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ห้องสมุดศาสตราจารย์ หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล ตั้งอยู่ภายในหอสมุดสาขา วังท่าพระ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ห้องสมุดศาสตราจารย์ หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล ตั้งอยู่ภายในหอสมุดสาขา วังท่าพระ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ห้องสมุดศาสตราจารย์ หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล ตั้งอยู่ภายในหอสมุดสาขา วังท่าพระ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ห้องสมุดศาสตราจารย์ หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล ตั้งอยู่ภายในหอสมุดสาขา วังท่าพระ มหาวิทยาลัยศิลปากร