2544

:

ประวัติคณะ

เริ่มโครงการโบราณคดีบนพื้นที่สูงในอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดย ผศ. ดร. รัศมี ชูทรงเดช ภาควิชาโบราณคดี

แหล่งขุดค้นทางโบราณคดี เพิงผาบ้านไร่ ใน อ. ปางมะผ้า จ. แม่ฮ่องสอน
การขุดค้นที่เพิงผาถ้ำลอด อ. ปางมะผ้า จ. แม่ฮ่องสอน