2544

:

ประวัติคณะ

ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ เริ่มโครงการมัคคุเทศก์กับโบราณสถาน รุ่นที่ 1 นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ 17 มีนาคม 2544

เอกสารประกอบการอบรมโครงการมัคคุเทศก์กับโบราณสถาน (รุ่นที่ 1 นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)