2544

:

ประวัติคณะ

ภาควิชาภาษาตะวันออก เริ่มเปิดโครงการอบรมภาษาสำหรับบุคคลทั่วไป โดยเปิด “โครงการอบรมภาษาฮินดีสำหรับบุคคลทั่วไป” รุ่นที่ 1 ในปี 2544 รวมทั้งต่อมายังได้ทยอยเปิดอบรมภาษาเพื่อนบ้านและภาษาในภูมิภาคเอเชียที่มีความเกี่ยวข้องกับภาษาและวรรณกรรมไทย เช่น พม่า ลาว เขมร มลายู เปอร์เซีย ทมิฬ เป็นต้น และดำเนินการอบรมต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

การประกาศรับสมัครอบรมภาษาฮินดี ในปี 2556 ของภาควิชาภาษาตะวันออก
บรรยากาศการจัดอบรมภาษาเขมรแก่บุคคลภายนอก ในปัจจุบัน