ตำหนักพรรณรายได้รับการขึ้นทะเบียนและกำหนดเขตโบราณสถาน ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2544

ตำหนักพรรณรายในปัจจุบัน (พ.ศ. 2558)