2545

:

ประวัติคณะ

การวิเคราะห์ข้อมูลจากการขุดค้นทางโบราณคดี(ระหว่างปี พ..2520-2525) ร่วมกับข้อมูลด้านศิลาจารึกและประวัติศาสตร์ศิลปะสมัยสุโขทัยเพื่อการวิจัยหาประเด็นใหม่ทางวิชาการ โดย ผศ. ดร. ศักดิ์ชัย สายสิงห์ ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ

ผลการศึกษาจัดพิมพ์เป็นหนังสือในชื่อ ศิลปะสุโขทัย : บทวิเคราะห์หลักฐานโบราณคดี จารึกและศิลปกรรม จัดพิมพ์เมื่อ พ.ศ. 2545