2545

:

ประวัติคณะ

เริ่มตีพิมพ์วารสารดำรงวิชาการฉบับแรก เป็นวารสารรวมบทความทางวิชาการ คณะโบราณคดี จัดพิมพ์ขึ้นเนื่องในวาระที่คณะโบราณคดี จัดนิทรรศการ “วันดำรงราชานุภาพ” ประจำปี 2545 ระหว่างวันที่16–22 มิถุนายน 2545 ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

วารสารดำรงวิชาการฉบับแรก ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม-กรกฎาคม) 2545