สถาปนากระทรวงวัฒนธรรมขึ้นอีกครั้งหนึ่ง ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 เริ่มจากกองวัฒนธรรม สังกัดกรมศิลปากร เปลี่ยนมาเป็นสภาวัฒนธรรมแห่งชาติ และต่อมาใน พ.ศ. 2495 ได้มีการจัดตั้งกระทรวงวัฒนธรรมอย่างเป็นทางการ ในสมัย จอมพล ป. พิบูลสงคราม ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมในขณะนั้น กระทั่ง พ.ศ. 2501 เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง กระทรวงวัฒนธรรมได้ถูกยุบและลดฐานะบทบาทเป็นเพียงกองวัฒนธรรม สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และในเวลาต่อมาได้ถูกโอนไปสังกัดกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ จน พ.ศ. 2545 จึงได้รับการสถาปนาขึ้นใหม่ โดยมีกรมศิลปากร เป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัด

ตราประจำกระทรวงวัฒนธรรม