2546

:

ประวัติคณะ

หนังสือ จิตรกรรมไทยสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว : ความคิดเปลี่ยน การแสดงออกก็เปลี่ยนตาม โดย ศ. ดร. สันติ เล็กสุขุม ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ

หนังสือ จิตรกรรมไทยสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว : ความคิดเปลี่ยน การแสดงออกก็เปลี่ยนตาม โดย ศ. ดร. สันติ เล็กสุขุม จัดพิมพ์ พ.ศ. 2546