2546

:

ประวัติคณะ

วารสารดำรงวิชาการ ปีที่ 2 ฉบับที่ 4 (ก.ค.-ธ.ค.) 2546 เป็นฉบับในบรรยากาศการสูญเสีย ศ. ม.จ. สุภัทรดิศ ดิศกุล อดีตคณบดีคณะโบราณคดี ที่ได้สิ้นชีพิตักษัย

วารสารดำรงวิชาการ ปีที่ 2 ฉบับที่ 4 (ก.ค.-ธ.ค.) 2546 หน้าปกรูปท่านอาจารย์