2546

:

กิจกรรมนักศึกษา

เกิด “ค่ายเยาวชนรักษ์ศิลปะ โบราณคดี และวัฒนธรรมพื้นบ้าน” จัดโดยชมรมอนุรักษ์ศิลปะ โบราณคดี และวัฒนธรรมพื้นบ้าน สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่น่าจะมาจากการนำค่ายรักษ์ (ค่ายรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น) รวมกับค่ายใหญ่ (ค่ายเยาวชนทางโบราณคดี) ซึ่งจะสังเกตว่าชื่อค่ายเต็มนั้นก็มาจากการผสมชื่อค่ายทั้งสองเข้าด้วยกัน แล้วยังเรียกค่ายใหม่ที่รวมกันนี้ในอีกชื่อว่า “ค่ายใหญ่” ไปด้วย โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งค่ายจะมีลักษณะแบบการนำเที่ยวชมแหล่งโบราณคดี โบราณสถาน ศิลปะ วัฒนธรรมพื้นบ้านต่างๆ 

ค่ายเยาวชนรักษ์ศิลปะ โบราณคดี และวัฒนธรรมพื้นบ้าน ครั้งที่ 7 จ. บุรีรัมย์ 20–22 ตุลาคม 2554
ค่ายเยาวชนรักษ์ศิลปะ โบราณคดี และวัฒนธรรมพื้นบ้าน ครั้งที่ 7 จ. บุรีรัมย์ 20–22 ตุลาคม 2554
ค่ายเยาวชนรักษ์ศิลปะ โบราณคดี และวัฒนธรรมพื้นบ้าน ครั้งที่ 7 จ. บุรีรัมย์ 20–22 ตุลาคม 2554