2549

:

ประวัติคณะ

พ.ศ. 2549-2550 ภาควิชาภาษาฝรั่งเศสเปิดหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยมีโปรแกรมการฝึกงานที่เมื่อจบการศึกษาแล้วจะได้รับปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตควบคู่กับประกาศนียบัตรมัคคุเทศก์ ซึ่งออกให้โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา แต่หลังจากเปิดได้เพียงรุ่นเดียวก็จำเป็นต้องปิดลง เนื่องด้วยปัญหาเรื่องหลักเกณฑ์ของหลักสูตร

ตัวอย่างวิทยานิพนธ์หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2553