2549

:

กิจกรรมนักศึกษา

ชมรมล้านนา ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2549 โดยนายอติกร วังซ้าย นายตรีภพ นาคปฐม และนางสาววนัสนันท์ จันทร์นิ่ม นักศึกษาคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งมีนายอติกร วังซ้าย เป็นประธานชมรมล้านนาคนแรก และอาจารย์กรรณิการ์ วิมลเกษม เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมคนแรก ในช่วงแรกตั้งชมรม ได้อยู่ในสังกัดของชมรมศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ โดยต่อมาในช่วงปี พ.ศ. 2550 จึงแยกออกมาเป็นกลุ่มกิจกรรม และตั้งเป็นชมรมล้านนาขึ้นในวิทยาเขตวังท่าพระ

บัตรงาน สานศิลป์ กลิ่นจันท์ ขันโตก ณ สวนแก้วมหาวิทยาลัยศิลปากร ในที่ 6 พฤศจิกายน 2553
งานแสดงกิจกรรมของชมรมล้านนา มหาวิทยาลัยศิลปากร ในงานครบรอบ 55 ปี คณะโบราณคดี