2549

:

ประวัติคณะ

จัดตั้งศูนย์ศึกษาศิลปกรรมโบราณในเอเชียอาคเนย์ ขึ้นอย่างเป็นทางการในวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 โดย ศ.เกียรติคุณ ดร.สันติ เล็กสุขุม และศ. ดร. ศักดิ์ชัย สายสิงห์ ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ เป็นหน่วยงานหนึ่งในคณะโบราณคดี มีจุดประสงค์หลักในการบริการวิชาการด้านประวัติศาสตร์ศิลปะไทย ศิลปะเอเชียอาคเนย์ และศิลปะเอเชียที่เกี่ยวเนื่องสู่สาธารณชน

ฐานข้อมูลศิลปกรรมออนไลน์ ศูนย์ศึกษาศิลปกรรมโบราณในเอเชียอาคเนย์ คณะโบราณคดี
กิจกรรมเสวนาเผยแพร่ความรู้ทางศิลปะเอเชีย ของศูนย์ศึกษาศิลปกรรมโบราณในเอเชียอาคเนย์