2549

:

ประวัติคณะ

  • ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดีดำเนินการโครงการขุดแต่งทางโบราณคดีภายในพื้นที่กระทรวงพาณิชย์ (เดิม) เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์จึงต้องมีการดำเนินงานทางโบราณคดีก่อนที่จะมีการใช้พื้นที่บริเวณดังกล่าวเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ (Museum Siam) โดยดำเนินการขุดแต่งระหว่าง ต.ค. 2549 – เม.ย. 2550

วังเจ้านายบริเวณพื้นที่กระทรวงพาณิชย์ (เดิม) ในการขุดแต่งโดยภาควิชาโบราณคดี เมื่อ พ.ศ. 2550