2549

:

ประวัติคณะ

วันที่ 21–23 มิถุนายน พ.ศ. 2549 คณะโบราณคดีได้จัดงานประชุมทางวิชาการนานาชาติ ในเรื่อง “มรดกวัฒนธรรม : ไทยกับเพื่อนบ้าน” ขึ้นที่อาคารศูนย์รวม 3 ห้อง 304 หอประชุมมหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ เพื่อเทิดประเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในพระบรมราชวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี และครบรอบ 50 ปี คณะโบราณคดี โดยในครั้งนี้ ได้จัดพิมพ์หนังสือออกมา ในชื่อเดียวกัน

หนังสือรวมบทความทางวิชาการจากการประชุมทางวิชาการนานาชาติเรื่อง “มรดกวัฒนธรรม : ไทยกับเพื่อนบ้าน” เพื่อเทิดประเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในพระบรมราชวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี และครบรอบ 50 ปี คณะโบราณคดี เมื่อ พ.ศ. 2549