2549

:

ประวัติคณะ

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะโบราณคดี จัดโครงการอบรมปฏิบัติการการออกเสียงภาษาอังกฤษสำหรับครูภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร และได้จัดอบรมต่อเนื่องมาเป็นประจำทุกปีจนถึงปัจจุบัน

บรรยากาศการอบรมปฏิบัติการการออกเสียงภาษาอังกฤษสำหรับครูภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เมื่อปี พ.ศ. 2555 จัดโดยสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาควิชาภาษาตะวันตก