2549

:

ประวัติคณะ

ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ เริ่มต้น งานวิจัย “พัฒนาการของงานศิลปกรรมเมืองลพบุรี ตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 12 ถึง พุทธศตวรรษที่ 24” เป็นส่วนหนึ่งของ โครงการลพบุรีศึกษาเชิงบูรณาการเพื่อพัฒนาการของสังคมและเศรษฐกิจไทย ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสถาบันวิจัย และพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นงานวิจัยที่ทำร่วมกันระหว่างคณาจารย์ในภาควิชา ได้แก่ ผศ. รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง, อาจารย์ศิริพจน์ เหล่ามานะเจริญ, อาจารย์อชิรัชญ์ ไชยพจน์พานิช, และประภัสสร์ ชูวิเชียร โดยมี รศ. ดร. ศักดิ์ชัย สายสิงห์ เป็นหัวหน้าโครงการ

“ศิลปกรรมสมัยทวารวดี (ระหว่างพุทธศตวรรษที่ 12-16)” โดย ผศ. รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง ในงานวิจัย “พัฒนาการของงานศิลปกรรมเมืองลพบุรี ตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 12 ถึง พุทธศตวรรษที่ 24” โครงการลพบุรีศึกษาฯ ตีพิมพ์ พ.ศ. 2549
“ศิลปกรรมที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมเขมร (พุทธศตวรรษที่ 17-18)” โดย อาจารย์ศิริพจน์ เหล่ามานะเจริญ ในงานวิจัย “พัฒนาการของงานศิลปกรรมเมืองลพบุรี ตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 12 ถึง พุทธศตวรรษที่ 24” โครงการลพบุรีศึกษาฯ ตีพิมพ์ พ.ศ. 2549
พัฒนาการศิลปกรรมสมัยก่อนอยุธยาและสมัยอยุธยา (พุทธศตวรรษที่ 18-23) โดย รศ. ดร. ศักดิ์ชัย สายสิงห์ ในงานวิจัย “พัฒนาการของงานศิลปกรรมเมืองลพบุรี ตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 12 ถึง พุทธศตวรรษที่ 24” โครงการลพบุรีศึกษาฯ ตีพิมพ์ พ.ศ. 2549
“สถาปัตยกรรมประเภทอาคารสมัยสมเด็จพระนารายณ์” โดย อาจารย์อชิรัชญ์ ไชยพจน์พานิช ในงานวิจัย “พัฒนาการของงานศิลปกรรมเมืองลพบุรี ตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 12 ถึง พุทธศตวรรษที่ 24” โครงการลพบุรีศึกษาฯ ตีพิมพ์ พ.ศ. 2549
“พัฒนาการศิลปกรรมสมัยรัตนโกสินทร์ (พุทธศตวรรษที่ 24-ปัจจุบัน)” โดย ประภัสสร์ ชูวิเชียร ในงานวิจัย “พัฒนาการของงานศิลปกรรมเมืองลพบุรี ตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 12 ถึง พุทธศตวรรษที่ 24” โครงการลพบุรีศึกษาฯ ตีพิมพ์ พ.ศ. 2549