2549

:

ประวัติคณะ

หนังสือ ศิลปะเมืองเชียงแสน : วิเคราะห์งานศิลปกรรมร่วมกับหลักฐานทางโบราณคดีและเอกสารทางประวัติศาสตร์ โดย รศ. ดร. ศักดิ์ชัย สายสิงห์ ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ

หนังสือ ศิลปะเมืองเชียงแสน : วิเคราะห์งานศิลปกรรมร่วมกับหลักฐานทางโบราณคดีและเอกสารทางประวัติศาสตร์ โดย รศ. ดร. ศักดิ์ชัย สายสิงห์ ตีพิมพ์เมื่อ พ.ศ. 2551