2549

:

ประวัติคณะ

หนังสือ เรื่องไทย-ไทย Thai ties : social customs and cultural traits that tie all Thais together โดย รศ.ดร.พรพิมล เสนะวงศ์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาควิชาภาษาตะวันตก จัดพิมพ์ฉบับภาษาอังกฤษครั้งแรก พ.ศ. 2549

หนังสือ เรื่องไทย-ไทย Thai ties : social customs and cultural traits that tie all Thais together โดย รศ.ดร.พรพิมล เสนะวงศ์ ฉบับภาษาอังกฤษ จัดพิมพ์ พ.ศ. 2549