2550

:

ประวัติคณะ

หนังสือ รากเหง้าบรรพชนคนไทย : พัฒนาการทางวัฒนธรรมก่อนประวัติศาสตร์ โดย รศ. สุรพล นาถะพินธุ ภาควิชาโบราณคดี

หนังสือ “รากเหง้าบรรพชนคนไทย : พัฒนาการทางวัฒนธรรมก่อนประวัติศาสตร์” โดย รศ. สุรพล นาถะพินธุ ภาควิชาโบราณคดี จัดพิมพ์ พ.ศ. 2550