2550

:

ประวัติคณะ

โครงการชุมชนท่องเที่ยวยั่งยืนบ้านบุและพื้นที่เกี่ยวเนื่อง (งานวิจัยร่วม) โดย รศ. สุภาภรณ์ จินดามณีโรจน์ หมวดวิชาประวัติศาสตร์ และ ผศ. ดร. รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ

การขึ้นรูปขันลงหิน ที่ชุมชนบ้านบุ
ที่มา : http://www.thaigoodview.com/node/17299?page=0,7