2550

:

ประวัติคณะ

โครงการชุมชนท่องเที่ยวยั่งยืนตลิ่งชัน (งานวิจัยร่วม) โดย รศ. สุภาภรณ์ จินดามณีโรจน์ หมวดวิชาประวัติศาสตร์ และ ผศ. ดร.รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ

ตลาดน้ำวัดสะพาน หนึ่งในตลาดน้ำในกลุ่มชุมชนท่องเที่ยวยั่งยืนตลิ่งชัน
ที่มา : http://thailandfloatingmatket.blogspot.com/2014/02/blog-post_13.html