2550

:

กิจกรรมนักศึกษา

งานเสวนา “คนไทย เป็นใคร? มาจากไหน? ใน แผนที่ประวัติศาสตร์ (สยาม) ประเทศไทย” ณ ท้องพระโรง และสวนแก้ว วังท่าพระ มหาวิทยาลัยศิลปากร วันที่ 14 กันยายน 2550 โดยสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (สวช.) ร่วมกับ คณะโบราณคดี และสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อสร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความเข้าใจในเรื่องของประวัติศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรมของคนไทยตั้งแต่สมัยอดีตกาล และเป็นการเปิดตัวหนังสือ “แผนที่ประวัติศาสตร์ (สยาม) ประเทศไทย” โดย สุจิตต์ วงษ์เทศ ที่จัดทำให้กับสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ และจะแจกให้สถาบันทั่วประเทศ

เอกสารประกอบการเสวนา “คนไทย เป็นใคร? มาจากไหน? ใน แผนที่ประวัติศาสตร์ (สยาม) ประเทศไทย” ณ ท้องพระโรง และสวนแก้ว วังท่าพระ มหาวิทยาลัยศิลปากร วันที่ 14 กันยายน 2550