2551

:

ประวัติคณะ

ภาควิชาโบราณคดีได้ทำการศึกษาวิจัยทางโบราณคดีพื้นที่สถานีรถไฟธนบุรี (เดิม) ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน–27 กันยายน พ.ศ.2551 เนื่องจากโรงพยาบาลศิริราชได้ดำเนินการก่อสร้างศูนย์ความเป็นเลิศทางการวิจัยและศูนย์ความเป็นเลิศในการบริการทางการแพทย์ (โครงการพัฒนาศิริราชสู่สถาบันการแพทย์ชั้นเลิศในเอเชียอาคเนย์) ณ พื้นที่ที่เคยเป็นที่ตั้งของสถานีรถไฟธนบุรี จากการศึกษาพบว่าพื้นที่สถานีรถไฟธนบุรี (เดิม) เป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์โบราณคดีเป็นอย่างยิ่ง หลักฐานทางโบราณคดีที่พบล้วนสอดคล้องกับประวัติศาสตร์ของพื้นที่ในสมัยอยุธยา ธนบุรี สืบเนื่องมาจนถึงในปัจจุบัน

เรือโบราณ ในพื้นที่สถานีรถไฟธนบุรี (เดิม) ที่พบจากการศึกษาวิจัยทางโบราณคดีพื้นที่สถานีรถไฟธนบุรี (เดิม) ระหว่าง 1 เมษายน–27 กันยายน พ.ศ.2551 โดยภาควิชาโบราณคดี
ป้อมพระราชวังหลัง ในพื้นที่สถานีรถไฟธนบุรี (เดิม) ที่พบจากการศึกษาวิจัยทางโบราณคดีพื้นที่สถานีรถไฟธนบุรี (เดิม) ระหว่าง 1 เมษายน–27 กันยายน พ.ศ.2551 โดยภาควิชาโบราณคดี